Stanovy občianskeho združenia Tramp Hubová  

Článok č.1 Základné ustanovenia

 1. Názov občianskeho združenia je: „Tramp Hubová“ (ďalej len združenie).
 2. Združenie je v zmysle Zákona 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorý jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť v turistike a jej odnožiach.
 3. Združenie je organizáciou s právnou subjektivitou.
 4. Sídlo združenia je: Pri Váhu 5/5, Hubová, 034 91.

Článok č.2 Predmet činnosti a ciele združenia

 1. Uspokojovať a vytvárať podmienky pre záujmy a potreby svojich členov, ale aj verejnosti, najmä v oblasti telesnej kultúry, športu a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.
 2. Zastupovať záujmy a potreby svojich členov.
 3. Viesť členov a ostatnú verejnosť k dodržiavaniu zásad ochrany prírody a k starostlivosti o životné prostredie.
 4. Vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok na turistiku- značkovanie, výstavba a údržba turistických chodníkov, sprievodcovská činnosť a pod.
 5. Organizovať a všestranne rozvíjať turistické aktivity.
 6. Spolupracovať s organizáciami s podobným poslaním, ktoré podporujú turistiku, pobyt v prírode a ochranu životného prostredia.

Článok č.3 Členstvo

 1. Členom sa môže stať fyzická osoba bez rozdielu štátnej príslušnosti, politického presvedčenia a príslušnosti náboženského vyznania, pohlavia, veku. Fyzická osoba súhlasí s týmito stanovami.
 2. Členom podľa § 2 ods. 2 cit. Zákona môžu byť aj právnické osoby.
 3. Doklad o členstve je platný členský preukaz.
 4. Člen má právo:
 • podielať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa turistických akcií, kultúrno-spoločenských akcií, ktoré usporadúva združenie.
 • voliť a byť volený- členovia združenia po dovŕšení veku 18 rokov.
 • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami.
 • byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia.
 1. Povinnosti členov:
 • dodržiavať stanovy združenia.
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podielať na jeho práci.
 • platiť členské príspevky na daný rok.
 1. Zánik členstva:
 • vystúpením- členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia.
 • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby.
 • nezaplatením členského príspevku na daný rok
 • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena.

Článok č.4 Orgány združenia

 1. Najvyšším orgánom je členská schôdza.
 2. Výkonným orgánom je výbor.
 3. Štatutárny orgán.
 4. Kontrolný orgán.

 

 1. Členská schôdza
 • tvoria ju všetci členovia združenia s hlasovacím právom.
 • zasadá minimálne raz za rok
 • rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením.
 • schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
 • schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
 • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
 • volí a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolný orgán.
 • schvaľuje prijatie nových členov.
 1. Výbor
 • volí ho členská schôdza na obdobie 4 rokov.
 • skladá sa z predsedu, tajomníka a hospodára.
 • riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu.
 • zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
 1. Štatutárny orgán
 • štatutárnymi orgánmi združenia sú predseda a tajomník.
 • konanie a podpisovanie môže vykonávať každý štatutárny orgán samostatne.
 1. Kontrolný orgán
 • kontrolným orgánom je revízor.
 • kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
 • kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

Článok č.5 Hospodárenie

 1. Hospodárenie sa uskutočňuje na základe schváleného rozpočtu.
 2. Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary a príspevky od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, príjmy zo športovej, spoločenskej a ostatnej činnosti, prípadne iné príjmy.
 3. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

Článok č.6 Zánik združenia

 1. O zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje členská schôdza, ktorá menuje likvidátora nadpolovičnou väčšinou.
 2. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

 

Článok č.7 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou dňa 12.4.2015.
 2. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *